Sortowanie 
Kategorie : Monety / Coins / Münzen > Literatura numizmatyczna / Coins: Books & Magazines > Czasopisma numizmatyczne
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika g_d_a
 

Czasopisma numizmatyczne

(313)
Wiadomości Numizmatyczne (42)
Biuletyn Numizmatyczny (185)
Przegląd Numizmatyczny (34)
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne (45)
Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne (7)

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1957 NR 2

M. Fredro-Boniecka, Dzieła medalierskie ku czci A. Mickiewicza. T. Kałkowski, Niemiecka katastrofa pieniężna "Kipper und Wipper-zeit" w pierwszej ćwierci XVII w. Z. Wdowiszewski, Moneta zastępcza Radziwiłłowska z XVIII w. T. Kiersnowska, Nieznany skarb srebrny z okoli Hołynki pod Kleckiem. S. Suchodolski, Numizmatyka w Czechosłowacji. Notatki bibliograficzne. Znaleziska monet. Kronika. W. Terlecki, Katalog monet polskich bitych w okresie 1917 do 1944. Summary. 17 x 24 cm - 46 stron. Stan bardzo dobry.

5,00 zł
sprzedanych: 6 dostępnych:  0
gda000010286
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1960 NR 3

Aleksandra Krzyżanowska, Skarb denarów rzymskich z Golubia nad Drwęcą. Kronika. 17 x 24 cm - 77 stron. Stan bardzo dobry.

16,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000011969
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1961 DODATEK

Marian Haisig, Joachim Lelewel's importance in European numismatisc. Stanisław Tabaczyński, Contibution to the history of money in the Polish lands in the La Tène and Roman periods. Ryszard Kiersnowski, Coin finds and the problem of money hoarding in Early Medieval Poland. Stanisław Suchodolski, Renovatio monetae in Poland in the 12th century. A.Krzyżanowska, Monnaies de la colonie d'Alexandria Troas. A.Szemiothowa, Les rares monnaies antiques du Musée National de Varsovie. T.Kiersnowska, Monnaies carolingiennes sur les terres slaves... Wszystkie publikacje w języku angielskim i francuskim. 10 ładnych czarnobiałych tablic przedstawiających denary piastowskie, monety z kontrasygnaturą Zygmunta Augusta, bony obozów jenieckich i inne numizmaty.

5,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004104
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1967 NR 1

Władysław Terlecki, Mennica Królestwa Polskiego w okresie jej likwidacji (1842-1867). R. Kiersnowski, Dziesięć lat "Wiadomości Numizmatycznych". Z. Wdowiszewski, Skarb monet z Sejn. H. Wojtulewicz, Dwa znaleziska monet z XVII w. z Tomaszowa Lubelskiego. K. Klinger, Rejestr spadkowy z 1687 r. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. Kronika. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000011949
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1967 NR 4

Władysław Terlecki (1904-1967) (Ryszard Kiersnowski). Zenon Woźniak, Monety celtyckie z ziem polskich. T. Kałkowski, Dwie srebrne monety bizantyjskie Justyniana I znalezione pod Rabką. J. Żak, O nowej systematyce monet skandynawskich IX i X wieku i jej konsekwencjach. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. Kronika. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000011951
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1968 NR 1

S. K. Kuczyński, Nieznana najstarsza pieczęć Inowrocławia. R. Kuczma, Tłok pieczęci sądu ziemskiego sieradzkiego z połowy XVIII wieku. K. Klinger, Nieznany tłok pieczęci Stanisława Augusta. J. I. Sztakelberg, Pieczęć Komitetu Litewskiego Rządu Narodowego (Epizod z dziejów powstania 1863r). K. Klinger, Nieznany tłok pieczęci z okresu z okresu powstania 1863 roku. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. M. Dobijanka, Przegląd publikacji z zakresu sfragistyki polskiej za lata 1945-1966. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

13,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000011954
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1968 NR 2

Franciszek Kmietowicz, Drogi napływu srebra arabskiego na południowe wybrzeża Bałtyku i przynależność etniczna jego nosicieli. Janusz Sztetyłło, Asperioles i marca cunarum. S. Gibasiewicz, Przyczynek do badań nad denarami Władysława Hermana. T. Opozda, Kilka uwag w sprawie przeprowadzanej inwentaryzacji nieznanych znalezisk monetarnych. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000011955
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1968 NR 3-4

Ivo Panek (Praha), Srebro mennicze najstarszych groszy praskich. Jaroslav Posvar (Brno), grosze praskie. Ryszard Kiersnowski, Data i kształt reform monetarnych Kazimierza Wielkiego (cz. I). K. Jasiński, Ubelin - mincerz pyzdrski z końca XIII wieku. M. Męclewska, Materiały do inwentaryzacji znalezisk monet krzyżackich. J. Kisielewski, Materiały do inwentaryzacji znalezisk groszy praskich odkrytych na ziemiach polskich. J. Smacka, Kwartniki śląskie w zbiorach Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Z. Wdowiszewski, S. Skowronek, K. Szuda, Nowe nabytki gabinetów numizmatycznych Muzeów Narodowych. K. Szuda, Nieznana odmiana talara koronnego z 1626r. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. Kronika. 17 x 24 cm - 128 stron. Stan dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  2
gda000011953
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1970 NR 3

Jerzy Wielowiejski, Uwagi o rozmieszczeniu znalezisk i funkcji rzymskich medalionów oraz monet adaptowanych do zawieszenia. M. Salamon, Przyczyny zaniku mennic miejskich w Azji Mniejszej w drugij połowie III w. n.e. A. Kmietowicz, Skarb dirhemów arabskich i bursztynu z Tucholi, woj. bydgoskie. J. Piniński, Skarb monet z początku XVIII w. z miejscowości Góra, pow. Nowy Dwór Mazowiecki. A. Niewęgłowski, W sprawie napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski. Znaleziska.Dwa ciekawe artykuły o skarbach. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004105
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1970 NR 4

Stefan Krzysztof Kuczyński, Wartości artystyczne i stylowe pieczęci książąt mazowieckich XIII wieku. M. Czapkiewicz, Dalsza część skarbu dirhemów arabskich z Lublina - Czechowa. J. Piniński, jeszcze o reformie monetarnej Karola IV. K. Szuda, Skarby brakteatów krzyżackich z Żegotek i z Ostrowa nad Gopłem. M. Wyszomirski, Skarb monet z XVII w. z miejscowości Kidry, pow. Sarny. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. Kronika. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000011957
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 1

Teofila Opozda, Dwa okresy działalności mennicy łobżenickiej. E. Krasndębska, Znalezisko denarów rzymskich w Wilkowie-Kolonii w pow. hrubieszowskim. W. Kropotkin, Skarb denarów rzymskich (I-II w n.e.) z Jarnic (woj. warszawskie). R. Kiersnowski, Parwusy praskie i denary anonimowe odkryte pod Pińczowem. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan dobry.

18,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000018110
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 2

Janusz Kisielewski, Ślady działania prawa Kopernika-Greshama w metrologii groszy praskich, ze znalezisk odkrytych w Polsce. M. Męclewska, Skarb szelągów krzyżackich z Płońska. S. Kubiak, Skarb z XV w. z Wodzisławia, pow. Jędrzejów. M. Męclewska, Skarb monet z XVII w. z miejscowości Jadów, pow. Wołomin. E. Tarka, Skarb monet z XVII-XVIII w. z Wólki Mlądzkiej, pow. Otwock. A. Kunisz, Uwagi o monecie Antiochii Pizydyjskiej. J. Leskiewiczowa, W sprawie emisji zastępczych zastępczych pieniędzy w Królestwie Polskim. Znaleziska. Recenzje. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

11,00 zł
sprzedanych: 10 dostępnych:  0
gda000010274
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 3

Andrzej Matuszewski i Jerzy Wielowiejski, Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część I. T. Opozda, Skarb brakteatów z XII wieku z Lipnik, pow. Grodków, woj. opolskie. R. Kiersnowski, Skarb groszy krakowskich i praskich z okolic Pszczyny. K. Szuda, Najstarsza moneta wschowska?. S. Kubiak, Skarb z XV w. z Kościelnej Wsi, pow. Kalisz. K. Szuda, Skarb monet z XV-XVII wieku z Poznania. M. Męclewska, Skarb monet z XVII w. z Bełżca. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 68 strony. Stan bardzo dobry.

12,00 zł
sprzedanych: 7 dostępnych:  9
gda000010275
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 4

Znaleziska monet na obszarze Polski według wydanych archiwów Leningradzkich. 17 x 24 cm - 57 strony. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 4 dostępnych:  0
gda000010276
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 1

Kazimierz Jasiński, Profesora Doktora Mariana Gumowskiego działalność naukowa (z okazji 90-tej rocznicy urodzin i 70-tej rocznicy pracy). Ivo Panek, Wartość nominalna najstarszych groszy praskich. J. Wielowiejski, Analogie i różnice w rozmieszczeniu i chronologii skarbów monet rzymskich po obu stronach środkowego Dunaju. J. Jurukova, Krótki przegląd numizmatyki bułgarskiej. T. Opozda, Dalsza część monet z XVII-wiecznego skarbu z Księżomierza, pow. Kraśnik. S.Kubiak, Odpowiedź na recenzję J. Pinińskiego z pracy "Monety pierwszych Jagiellonów, (1386-1444)". Znaleziska. Recenzje. Interesujący artykuł o średniowiecznych monetach bułgarskich. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004106
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 2

Franciszek Kmietowicz, Niektóre problemy napływu kruszcu srebrnego na ziemie polskie we wczesnym średniowieczu. A. Kunisz, Trzy skarby denarów rzymskich z województwa lubelskiego. S. Kubiak, Skarb z początku XVI w. z Częstochowy. Znaleziska. Recenzje. Kronika. Większa część numeru poświecona skarbom i znaleziskom. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

6,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004107
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 3

Ryszard Kiersnowski, Złoto na rynku polskim w XIII-XIV w. J. Kisielewski, Znalezisko półgroszy Władysława Jagiełły i groszy praskich z miejscowości Biela, pow. Konin. S. Kubiak, Skarb z XV wieku z Mstowa, pow. Częstochowa. K. Szuda, Skarb monet z XVII wieku z Wielenia nad Notecią. B. Trapp, Nowe obiekty w zbiorze numizmatycznym Muzeum Zamkowego w Malborku. Znaleziska. Kronika. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

12,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  10
gda000004108
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 4

Lajos Huszar, Obieg polskich monet na Węgrzech w XVI-XVII wieku. J. Reyman, Skarb brakteatów guziczkowych z Przyłęku, pow. Jędrzejów. S.K> Kuczyński, Zbiory sfragistyczne Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Z.Żabiński, Możliwości zastosowania maszyn liczących w badaniach numizmatycznych. Znaleziska. Kronika.Bardzo interesujący artykuł o skarbie brakteatów guziczkowych z Przyłęku - interesujące fotografie. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

8,00 zł
sprzedanych: 5 dostępnych:  0
gda000004109
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1973 NR 3

Zbigniew Żabiński, Siła nabywcza pieniądza w Krakowie w XVII i XVIII w. M. Salamon, Na marginesie nowej monografii Regaliana i Dryantilli. Znaleziska. Recenzje. Kronika. Bardzo obszerny dział rejestrujący znaleziska numizmatyczne. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

19,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000004110
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1975 NR 2

D.F.Allen, Two Danubian coins in Kraków. W.Hahn, Stempelkritische Bemerkungen zur bayerischen Münzgeschichte an Hand polnischer Schatzfunde des 10.Jarhunderts. H.U.Geiger, Moneta szwajcarska w średniowiecu. S.Suchodolski, Brakteaty znalezione w czasie prac wykopaliskowych w Czersku, Zamku Kiszewskim i Grucznie. S.Janušonis, Nieznane rachunki z lat 1663-1667 dotyczące bicia miedzianych szelągów w mennicach W.Ks.Litewskiego. Recenzje. 4 piękne czarnobiałe tablice ze zdjęciami denarów niemieckich oraz brakteatów guziczkowych. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

25,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004111
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1975 NR 4

Zbigniew Żabiński, Systemy monetarne w okresie saskim. Z.Stós-Fertner, Zastosowanie radioizotopowej analizy fluorescencyjnej do oznaczania zanieczyszczeń ciężkimi metalami srebra dirhemów arabskich. A.Mikołajczyk, Charakterystyka obiegu monetarnego na terenie Małopolski w świetle skarbów z epoki Wazów (1587-1668). Znaleziska. Kronika. Interesujący dział znalezisk. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

25,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000004112
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1977 NR 4

Mikołaj Kotlar, Znaleziska monet z XVIII w. na obszarze Ukraińskiej SRR. Z języka rosyjskiego przełożył i opracował andrzej Mikołajczyk. Cały zeszyt wypełniony rejestrem znalezisk z terenu Ukrainy. Duża mapka pokazująca zagęszczenia znalezisk. Bardzo interesujący materiał dla poszukiwaczy. 17 x 24 cm - 62 strony. Stan bardzo dobry.

25,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000004113
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1979 NR 2

Jerzy Gaul, Upieniężnienie wymiany w zachodniej części strefy bałtyckiej w 2 połowie V-VI w. n.e. Bernd Kluge, Znaleziska monet z XVI-XVIII w. na obszarze Polski na podstawie zbiorów i archiwum gabinetu Numizmatycznego Muzeów Państwowych w Berlinie (część II: lata 1850-1868). Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000011985
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1980 NR 3

Teofila Opozda, Mennica koronna we Lwowie w latach 1656 - 1657. 17 x 24 cm - 68 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 5 dostępnych:  0
gda000010280
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1980 NR 4

Andrzej Mikołajczyk, Fałszerska mennica w Suczawie. L. Morawiecki, Monety celtyckie ze skarbu Gorzowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. M. Stahr, Taca pod ampułki z medalami Jana Hoehna Starszego. L. Morawiecki, Propagandowe aspekty mennictwa rzymskiego 43/42 r. p.n.e. Znaleziska. Kronika. Wspaniały artykuł o fałszerskiej mennicy w Suczawie. Kilkadziesiąt ilustracji przedstawiających falsyfikaty suczawskie w tym również półfabrykaty - paski z nie wyciętymi monetami. Ciekawy jest również tekst o skarbie monet celtyckich z Gorzowa. 17 x 24 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

12,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000018112
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1981 NR 2

Andrzej Mikołajczyk, Rozmiary produkcji menniczej w Polsce za Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Pytania bez odpowiedzi? 17 x 24 cm - 56 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000004115
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1981 NR 3-4

Iwona Bełkowska, Napływ dużych rzymskich monet brązowych na ziemie polskie w I-III w. ne. Stanisława Kubiak, Monety Prus królewskich w drugiej połowie XV wieku. Podstawy prawne oraz czas emitowania. Stanisław Suchodolski, Obieg monet krzyżackich w okresie brakteatowym. Jerzy Piniński, Najstarsze monety miedziane Pomorza Zachodniego. Andrzej Schmidt, O chronologii 10-groszówek z datą 1840. Andrzej Kunisz, Uwagi o mennictwie cystoforycznym Hadriana. Znaleziska. Recenzje. Kronika. Bardzo interesujący artykuł o brązach rzymskich znajdowanych na ziemiach polskich. Kilka mapek pokazujących największe skupiska znalezisk. Intersujący materiał dla poszukiwaczy. 17 x 24 cm - 96 stron. Stan bardzo dobry.

19,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  4
gda000004116
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1982 NR 3-4

Spis treści roczników I (1957) - XXVI (1982). 17 x 24 cm - 104 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  2
gda000004118
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1983 NR 1-2

Andrzej Mikołajczyk, Nowożytne skarby monet jako źródło historyczne. Wybrane zagadnienia. T.Szczurek, Denary i brekteaty odkryte podczas badań wykopaliskowych na średniowiecznym zamku w Międzyrzeczu, woj. gorzowskie. T.M. Trajdos, Zagadka półgroszków podolskich. A. Grzymkowski, A. Chyl, Skarb monet krzyżackich z Giedni pod Mławą. J.S. Jansen, Polskie talary w duńskich skarbach z XVII wieku. J. Natkaniec-Frasiowa, Krążki mennicze i monety Stanisława Augusta znalezione na Wawelu. Recenzje. Kronika. Wspaniałe opracowanie pokazujące krążki do trojaków koronnych Stanisława Augusta. Wiele ilustracji umożliwiających identyfikację trojaków z mennicy krakowskiej na podstawie ornamentów na obrzeżach. Interesujący artykuł Andrzeja Mikołajczyka zawierający wiele mapek pokazujących rozmieszczenie znalezisk na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza. 17 x 24 cm - 120 stron. Stan bardzo dobry.

12,00 zł
sprzedanych: 6 dostępnych:  0
gda000004119
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1983 NR 3-4

Andrzej Kunisz, Udzał złotego pieniądza w cyrkulacji na terytorium Egiptu w I - III w. n.e. Ryszard Pankiewicz, Fluktuacje wartości metali w późnorzymskim systemie monetarnym. L. Villaronga, Najstarsze monety Hiszpanii bite do czasów Augusta. K. Szubert, Dwa skarby dwnarów rzymskich z Nietuliska. A. Bursche, Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań (II) Sląsk. J. Gaul, Denary rzymskie z I i II w. w znaleziskach z okresu wędrówek ludów w zachodniej strefie Morza Bałtyckiego. Recenzje. Kronika. Ciekawy artykuł na temat skarbów z Nietuliska oraz opracowanie zawierające zdjęcia rzadkich aureusów znalezionych na terenie Polski. 17 x 24 cm - 136 stron. Stan bardzo dobry.

7,00 zł
sprzedanych: 7 dostępnych:  0
gda000004120
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1984 NR 1-2

Maciej Salamon, Wczesnobizantyjskie emisje konsularne - problem datacji. L. Morawiecki, O niektórych znaleziskach monet antycznych na terenie Polski. A. Kokowski, Monety antyczne na Lubelszczyźnie. W. Fedorowicz, Druga część skarbu denarów rzymskich z Romanowa. J. Jundziłł, Jednostki wagowe kruszców w zachodniej literaturze patrystycznej okresu późnego Cesarstwa Rzymskiego. S. Suchodolski, Skarb monet i ozdób z X wieku oraz inne monety znalezione na cmentarzysku w Niemczy. A. Abramowicz, Zainteresowania numizmatyczne Michała Jana Borcha w czasie podróży na Sycylię i Maltę 1 2776/7 roku. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 128 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000010282
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1984 NR 3-4

Ryszard Kiersonowski, Najdawniejsze monety litewskie. Marian Dygo, Z badań nad polityką monetarną Zakonu Niemieckiego w I połowie XV wieku. M. Mielczarek, W sprawie znaleziska kopii tetradrachmy baktryjskiej w Jastrzębnikach, woj. kaliskie. T. Szczurek, Monety średniowieczne odkryte na stanowiskach archeologicznych nad środkową Odrą i dolną Wartą. J. Natkaniec-Frasiowa, Małe i duże grosze praskie znalezione w Krakowie na Wawelu. E. Korczyńska, Nieznany dukat koronny z 1590 r. z mennicy poznańskiej. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 128 stron. Stan bardzo dobry.

30,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  2
gda000010283
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1985 NR 1-2

Mariusz Mielczarek, O skarbie z Szubina ponownie. Andrzej Kunisz, Obieg antoninianów na terenach Półwyspu Bałkańskiego w schyłkowym okresie III wieku ( 270 - 294 n.e. ). Aleksander Bursche, Kierunki kontaktów Cesarstwa Rzymskiego ze środkowoeuropejskim Barbarickum w drugiej połowie III i w IV wieku w świetle znalezisk monet. Aleksandra Krzyżanowska, Przyczynek do problemu obiegu monetarnego w Egipcie w okresie Późnego Cesarstwa. Maciej Salamon, Grupa nietypowych legend awersu na monetach brązowych Maurycjusza i Fokasa z mennic wschodnich ( 589 - 610 ). Stanisław Suchodolski, Najdawniejsze monety biskupie Pomorza Zachodniego z końca XII w. Ryszard Kiersnowski, Władca sprawiedliwy na monetach średniowiecznych. Andrzej Mikołajczyk, Polsko-osmańskie stosunki monetarne w świetle źródeł numizmatycznych ( XVI do XVIII w. ). Cały numer w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Między innymi ilustrowany artykuł o skarbie greckich monet z Szubina. 17 x 24 cm - 100 stron. Stan bardzo dobry.

9,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  0
gda000004121
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1985 NR 3-4

Ryszard Kiersnowski - w 60-lecie urodzin. Marian Dygo, Szlachta a pieniądz w krajach nadbałtyckich w XV i na początku XVI w. Michael North, Monety gdańskie w obiegu pieniężnym Prus Królewskich i Książęcych w XVI i XVII wieku. Aleksandra Popioł-Szymańska, Metody wyjaśniania zjawisk pieniężnych w rozprawach monetarnych w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku. B. Malmer, O niektórych skandynawskich naśladownictwach monet typu Long Cross z początku panowania Knuta. A. Mikołajczyk, Brakteaty piastowskie ze skarbu z Głębokiego w zbiorach Królewskiego Gabinetu Monet w Sztokholmie. K. Białoskórska, Wąchocki skarb brakteatów. J. Kurpiewski, Nowa odmiana grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego. J. Natkaniec-Frasiowa, Próbny denar koronny i monety obiegowe Władysława Jagiełły w Krakowie na Wawelu. T. Szczurek, Monety odkryte podczas badań wykopaliskowych na terenie stanicy rycerskiej w Witkowie, woj. zielonogórskie. A. Musiałowski, Monet z Zamku Krzyżackiego w Toruniu. B. Koch, Polskie monety w obiegu pieniężnym Austrii. M. Plezia, W sprawie częstotliwości wymiany monet w Polsce na początku XIII w. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 144 stron. Stan dobry.

28,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  1
gda000012014
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1986 NR 1-2

Borys Paszkiewicz, Mennictwo Władysława Łokietka. Cały numer poświęcony monetom Władysława Łokietka. Wyraźne zdjęcia wielu bardzo rzadkich denarów tego władcy! 17 x 24 cm - 112 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  1
gda000004122
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1990 NR 1-2

Andrzej Mikołajczyk, Miejska moneta polska w obrocie pieniężnym Rzeczypospolitej (na przykładach skarbów monet). A. Bartczak, H. Pokora, S. Suchodolski, Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim. B. Pietroń, Skarb denarów z XV w. ze Ślesina pod Nakłem. J. Natkaniec-Frasiowa, Denary Kazimierza Jagiellończyka oraz fałszywe i nieokreślone monety jagiellońskie znalezione w Krakowie na Wawelu. R. Cunz, Skarb groszy z XVII w. z miejscowości Bełcz Wielki (Oderbeltsch) na Dolnym Śląsku. A. Fudalej, K. Szuda, Skarb monet z Bytomia Odrzańskiego. B. Paszkiewicz, Przypis do XVII-wiecznego skarbu z Bytomia nad Odrą. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 96 stron. Stan bardzo dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  1
gda000010284
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1990 NR 3-4

Ryszard Kiersnowski, Andrzej Mikołajczyk 1948-1991. Maciej Widawski, Wymiana monety w państwie bosforańskim w III w. p.n.e.. Mariusz Mielczarek, Numizmatyczny przyczynek do dziejów relacji ptolemejskiego Egiptu z miastami greckimi północnego wybrzeża Morza Czarnego w II w. p.n.e. Lesław Morawiecki, Marek Antoniusz - Neos Dionysos. Andrzej Kunisz, Brązy senatorskie a brązy autonomiczne w obiegu monetarnym na obszarach Tracji i Dolnej Mezji w II w. Wiesław Kaczanowicz, Ideologia w mennictwie Cesarstwa Rzymskiego w III w. Metodologiczne założenia badań. Aleksander Bursche, Znaleziska złotych medalionów rzymskich w Barbaricum. Maciej Salamon, Aklamacja czy barbaryzm w legendzie solida Leoncjusza (484-488). Peter Llisch, Polskie naśladownictwa denarów Ottona i Adelajdy. Stanisław Suchodolski, Jeszcze o początkach mennictwa węgierskiego. Borys Paszkiewicz, Monety zachodnioeropejskie w XIII-wiecznej Polsce. Jerzy Piniński, Skarb srebrnych i złotych monet oraz ozdób ze Środy Śląskiej. Andrzej Mikołajczyk, Przedłużony obieg późnośredniowiecznych półgroszy polskich i litewskich w Europie. Mariusz Mielczarek, Polskie badania nad monetą antyczną w dziesięcioleciu 1980-1990. 15,5 x 23,5 cm - 118 stron. Stan bardzo dobry.

9,00 zł
sprzedanych: 7 dostępnych:  0
gda000010285
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1997 NR 1-2

Agnieszka Felczak, Dorota Malarczyk, Sylwia Małachowska, Skarb monet i ozdób z X wieku z Odry Nowej. Andrzej Bartczak, Barbara Butent-Stefaniak, Skarb monet z X wieku z miejscowości Lasowice, woj. opolskie. Kuna Mitkowa-Szubert, Skarb XI-wiecznych monet ze Zbierska, woj. kieleckie. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 112 stron. Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowane opracowanie skarbu X-wiecznych denarów niemieckich.

20,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012072
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1997 NR 3-4

Władimir Szłapinskij, Fałszywe szelągi wołowskie na rynku pieniężnym województwa ruskiego w sześćdziesiątych latach XVII w. Borys Paszkiewicz, Nowy Sącz, Trzebiatów, "Ulodizlaus". O O interpretacji brakteatów guziczkowych. Wiesław Kopicki, W sprawie recenzji Borysa Paszkiewicza. Andrzej Bronicki, Urszula Ruszkowska, Monety późnośredniowieczne i nowożytne z badań wykopaliskowych przy cerkwi u Uhrusku, woj. chełmskie. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 112 stron. Stan dobry.

15,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012073
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1999 NR 1-2

Złoty jubileusz Aleksandry Krzyżanowskiej (R. Kiersnowski, M. Mielczarek). Bibliografia prac dr Aleksandry Krzyżanowskiej od 1988 r.(M. Męclewska). Mariusz Mielczarek, Monety obce i miejscowe w greckim Nikonion. Jarosław Bodzek, Zwycięski kawalerzysta z Samarii. Barbara Lichocka, Między uprawnieniami senatu i princepsa. Początki i rozwój portretu kobiecego na rzymskich monetach brązowych. Tadeusz Szczurek, Drachma partyjska znaleziona w Gorzowie Wielkopolskim. Jerzy Kolendo, O czterech lokalizacjach znaleziska monety rzymskiej odkrytej na cmentarzysku w Czermnie. Janina Wiercińska, "Monety kopalń" - znalezisko z północnego Mazowsza. Jacek Feduszka, Zamojska część skarbu monet rzymskich z Żulic. Borys Paszkiewicz, Jeszcze dwa fragmenty skarbu monet rzymskich z Żulic. Aleksandra Bursche, Znane i nieznane znaleziska denarów rzymskich z ziem polskich. Kunka Mitkowa-Szubert, Zawartość, losy i próba interpretacji skarbu rzymskiego z Boroczyc na Wołyniu. Lech Kokociński, Mariusz Mielczarek, Skarb późnorzymskich monet brązowych z Jezierzan koło Tarnopola, Ukraina. Renata Ciołek, Znaleziska monet rzymskich z terenów Pomorza przechowywane w zbiorach Muzeum Kulturalno - Historycznego w Stralsundzie. Stanisław Suchodolski, Pierwsza moneta z czasów regencji cesarzowej Teofano. Skład i data ukrycia skarbu z Maurzyc pod Łowiczem. Maria Stahr, Honoris vestibulum virtus. Medale Łukasza Górki (ok. 1533-1573), wojewody poznańskiego. 17 x 24 cm - 212 stron. Stan bardzo dobry.

35,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012078
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 2000 NR 2

Sergei Kovalenko, O początkowym okresie mennictwa Chersonezu Taurydzkiego. Witold Garbaczewski, Orzeł i zając na monecie Władysława Wygnańca. Geneza, rozwój i symbolika motywu. Stanisław Suchodolski, reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI - polowa XII w.). Krzysztof Jaszczyński, Propozycja systematyki denarów typu "biskup z Krzyżem / walka z lwem". Grzegorz Skąpski, Z dziejów pieniądza kościuszkowskiego. Tadeusz Szczurek, Lutol Suchy 13, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki - luźne znaleziska monet w obrębie jednej posesji. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 112 stron. Stan bardzo dobry.

20,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000012076
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 2003 NR 2

Andrij Kryżaniwskij, Stopa mennicza groszyków ruskich Kazimierza Wielkiego a stopa groszy praskich. Renata Ciołek, Znaleziska solidów na Pomorzu. Jerzy Kolendo, Borys Paszkiewicz, O kilku znaleziskach monetarnych ze zbiorów numizmatycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Andrzej Bronicki, Marek Kokosiński, Znaleziska monet pojedynczych ze wsi Czułszyce pod Chełmem. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 104 strony. Stan bardzo dobry.

25,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000012095
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1965-1969 (NR 1-48)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1965-1969 (nr 1-48). Zeszyt dodatkowy grudzień 1970. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

2,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000008584
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1970-1974 (NR 49-98)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1970-1974 (nr 49-98). Zeszyt dodatkowy kwiecień 1975. 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012214
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1980-1984 (NR 149-200)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1980-1984 (nr 149-200). Zeszyt dodatkowy 1984. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

8,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012215
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1965 NR 1 - HISTORYCZNY PIERWSZY NUMER

Pierwsza moneta Polska - Andrzej Piwowarczyk. Dwuchsetlecie Mennicy Stanisławowskiej - Władysław Terlecki. O kolekcjonerstwie odznaczeń - Andrzej Lipka. Londyński medal Kościuszki - Krzysztof Klinger. Polski pieniądz papierowy 1794 - 1948 - (k.j.k). Nieznany banknot z Dąbrowskim - Zygmunt Jakimowicz. Ceny naszych monet zagranicą - Anatol Gupieniec. Wystawa monet i banknotów PRL. Warto wiedzieć - Bolesław Minko. Kronika zagraniczna - Kronika warszawska. Adresy i terminy zebrań sekcji i kół numizmatycznych P.T.A. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

14,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004028
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 10-11

Zygmunt Zakrzewski (28.III.1867 - 11.III.1951) - Jadwiga Zakrzewska - Kleczkowska. Słownik monet polskich (II) - Jerzy Piniński. Kowsz monetowy ze skarbca wawelskiego - Stanisław Gibasiewicz. Jeszcze o fotografiach Beyera - Eugenia Triller. Propagandowa rola monet republiki rzymskiej - Stefan Skowronek. Denary bite w Budzie po bitwie pod Warną - Artur Pohl. Odznaczenia - próba definicji oraz usystematyzowanie pojęć - Andrzej Lipka. Medale za nienaganną służbę 1765 - 1965 - Marian Kowalski. Notatki inwentaryzacyjne - Andrzej Piwowarczyk, Janusz Ptaszyński, Małgorzata Piwowarczyk. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 28 stron. Stan bardzo dobry.

13,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  0
gda000004032
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 13-14

ANKIETA - KONKURS. Denary Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana i Sieciecha - Jerzy Sosnowski. Słownik monet polskich (IV) - Jerzy Piniński. Uniwersał Zygmunta Augusta z r. 1567 - Ryszard Kiersnowski. Pieniądz zastępczy na wsi polskiej - Jacek Strzałkowski. Pierwsze banknoty Czechosłowacji - Julius V. Sem. Terminologia banknotów i bonów - Leszek Jakubowski. Norwid a medalierstwo - Leon Krzemieniecki. Kauri-Cypraea moneta - Emil Terlecki. Wspomnienia Profesora Gumowskiego - Andrzej Piwowarczyk. Notatki inwentaryzacyjne - Ludwik Siewierski, Jacek Strzałkowski. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 28 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012142
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 18

Order Sztandaru Pracy dla Mennicy Warszawskiej. Józef Litwin - Anatol Gupieniec. Z dziejów medalierstwa warszawskiego - Marian Kowalski. Wystawa monety greckiej w Krakowie - Maria Lemańska-Trepińska. Słownik monet polskich (V) - Jerzy Piniński. Czesko-polskie pamiątki numizmatyczne - Jaromir Kulas. Monety na ekslibrisach - Juliusz Mękicki. Ankieta - Konkurs.. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000004033
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1968 NR 29

Nowe opracowanie monet polskich X/XI w. - Jerzy Piniński. Grosz praski - dolar średniowiecza - Janusz Kisielewski. Słownik monet polskich (X) - Aleksander Bolszyc. Plac Kercelego, PWB-7, "X" - Mieczysław Czerski. Dwa medale na cześć numizmatyków - Julia Mękicka. Ankieta - Konkurs (Znaleziska z woj. białostockiego). Notatki inwentaryzacyjne (Leon Rożdżyński, Henryk Niemczyk, Marian Kowalski). Kronika Zagraniczna - Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

10,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  0
gda000012102
g_d_a
Liczba pozycji: 313   Liczba stron: 7 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7